Concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental associades als continguts digitals, així com la generació d’aquests continguts en la mesura en què siguin necessaris per a l’objecte demostrador del desenvolupament experimental que es realitza.

Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes piloto que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulei massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers.
El pressupost del projecte subvencionable comprendrà un mínim de 150.000€ i un màxim de 2.000.000€.

La intensitat de l’ajuda màxima serà:
– Menudes empreses (45%).
– Mitjanes empreses (35%).
– Empreses no PIME (25%)

Comparteix: