Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Subvenció per a persones emprenedores I pymes en suport a l’inici I consolidació del seu projecte empresarial Empyme

Oberta
Del 10/06/2024 al 10/07/2024

Emprenedoria
Terminis

Des del 10 de juny al 10 de juliol de 2024

Objecte:

Convocar, per a l'exercici 2024, ajudes destinades a persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana que aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'inici  i consolidació del seu projecte empresarial.

Esta subvenció es tramita en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de totes les sol·licituds admeses segons els criteris de valoració establits en els Annexos I i II de la resolució.

 

Benificiaris:

Persones emprenedores, entenent com a tal a les persones físiques (empresaris individuals), o pime amb personalitat jurídica pròpia, que emprendrà o ha emprés en els últims 5 anys una activitat econòmica o productiva que oferisca un avantatge competitiu, que complisquen els requisits següents:

 • a) tindre el domicili social a la Comunitat Valenciana.
 • b) que el projecte empresarial estiga relacionat amb algun sector d'activitat en auge que oferisca oportunitats de futur. Es consideraran activitats en auge:
  • Transport, mobilitat sostenible i logística.
  • Ciberseguretat, servicis digitals, tecnològics i intel·ligència artificial.
  • Medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables.
  • Agrari i alimentari.
  • Món rural i *smart *cities.
  • Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.
  • Turisme i hostaleria.
  • Servicis financers i immobiliaris.
  • Esport, salut, benestar i estètica.
  • Economia de les cures.
  • Sector aeroespacial.
  • Educació.

 

Així mateix, prèvia justificació, es podrà tindre en consideració un altre sector en auge.

Queden exclosos:

- Les comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica.

Actuacions subvencionables:

- Estes ajudes aniran destinades a sufragar les despeses corrents estrictament necessàries generats per l'activitat objecte de la subvenció, NO podent destinar-se a inversions NI a adquisicions patrimonials.

- Només seran subvencionables les actuacions desenvolupades ENTRE EL 01 de JULIOL de 2023 I EL 31 de MAIG de 2024 i les despeses del qual hagen sigut efectivament PAGATS entre eixes mateixes dates.

- El pressupost mínim subvencionable del projecte empresarial serà de 5.000 euros, IVA exclòs.

Despeses subvencionables:

 • Despeses laborals de personal propi i acomptes societaris que s'hagen realitzat entre l'1 de juliol de 2023 i el 31 de maig de 2024. El personal haurà d'estar ocupat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina que es tindrà en compte és de 3.000 euros.
 • Despeses de contractació de col·laboracions externes, com a consultories, servicis professionals i assistències tècniques, per a l'inici i consolidació del projecte empresarial, fins a un import màxim de 10.000 euros.
 • Despeses d'assessoria jurídica i despeses notarials i registrals per a la realització del projecte subvencionat, que siguen indispensables per a l'adequada preparació o execució d'este.
 • Despeses de lloguer de locals, cotreball, despatxos o espais per a poder exercir l'activitat empresarial.
 • Despeses de servicis de publicitat, difusió i màrqueting, inclòs el màrqueting digital i canals en línia i canals en línia, entre altres. S'inclou expressament en este apartat les despeses de disseny i desenvolupament de l'embalatge i identitat del producte o servici.

 

Quantia:

 • S'aplicarà el percentatge del 70% al total de les despeses que siguen considerats com a subvencionables.
 • El resultat d'aplicar el citat percentatge serà la quantia de la subvenció, sense que en cap cas puga ser superior a 15.000 euros.

Esta ajuda està subjecta al Reglament de minimis.

Documentació a aportar:

A més dels formularis de sol·licitud requerits en la convocatòria, s'hauran d'adjuntar els següents documents:

-Còpia de l'ALTA en l'IAE per al cas d'empresaris individuals i, en el cas de pimes, còpia de l'escriptura pública de constitució inscrita en Registre Mercantil o en el registre que corresponga.

- Projecte empresarial en format PDF.

- Per al personal ocupat, s'acreditarà amb contracte laboral, última nòmina i alta en la SS.

- Compte justificatiu en EXCEL i PDF.

Termini de sol·licitud i del compte justificatiu: Des del 10 de juny al 10 de juliol de 2024

Enllaç a la convocatòria

Més informació i tràmits de sol·licitud

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97