Filtrar per etiqueta:

 • Turisme

  Subvencions directes per al foment de l’activitat turística front la crisi ocasionada pel COVID-19

  Del 8 de Juliol al 4 de Agost de 2020

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Tres línies diferents de subvenció: - Per a establiment hotelers i càmpings - Per a empreses turístiques amb la distinció SICTED - Per a espais i recursos de caràcter turístic Quantia: - Per a hotels, campings, recursos i espais turístics: màxim 35.000€ - Per a empreses turístiques: màxim 2.500€

  Destinataris:

  Microempreses i pimes, qualsevol que siga la forma jurídica (persona autònoma, CB, SC, SL, cooperatives, etc), que complisquen amb els requisits establerts per a cada línia i en tots els casos que l’activitat s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l'estat d'alarma.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Emprenedoria

  Ajudes Foment de l’Ocupació 2020. Programa PICE. Cambra de Comerç de València

  Fins al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Donar suport al desenvolupament de noves activitats empresarials i/o professionals dutes a terme pels joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Amb l'objectiu de fomentar l'autoocupació, s'estableix una ajuda de 600€ a emprenedors per a joves que participen en el Pla de Capacitació del PICE que posen en marxa una nova activitat empresarial o professional

  Destinataris:

  Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE i posen en marxa una nova activitat empresarial i/o professional

  Subvencions foment del treball autònom

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador

  Destinataris:

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

  CREATEC (Creació Empreses Base Tecnològica)

  Fins al 6 de Febrer de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

  Destinataris:

  Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

  Ajudes manteniment treball autònom per dones

  Fins al 1 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  Destinataris:

  Treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Comerç

  Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

  Del 15 de Juny al 31 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Subvenció per a despeses corrents, inversions en serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a la plataforma de venda en línia Enllaç: Per a inversió en equipament comercial i venda no sedentària, així com un altre equipament relacionat amb la crisi sanitària https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20980&version=amp Per a les despeses corrents ocasionades per la crisi https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20978&version=amp

  Destinataris:

  Pimes i micropimes que que exerceixen activitat comercial i artesana

  Emprenem Comerç

  Fins al 31 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
  • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
  • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
  L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

  Destinataris:

  Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes. Excloses les societats civils i comunitats de bens Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre

  Avalem Comerç

  Fins al 31 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

  Destinataris:

  Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes. Excloses les societats civils i comunitats de bens Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Economia social

  Ajudes per a cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  • Per integració sociolaboral d’un soci
  • Per a asistencia técnica
  • Per inversión
  • Per creació de nova empresa

  Destinataris:

  Cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, ja existents o de nova creació.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Indústria

  Programa NEOTEC

  Del 17 d'Abril al 30 de Juny de 2020

  Descripció:

  Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Pressupost mínim finançable: 175.000 euros. Projectes d'1 o 2 anys de duració. Hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2021, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2021, en el cas d'un any de duració, o bé el 31 de desembre de 2022, si el projecte té una duració de dos anys. Subvencions fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

  Destinataris:

  Menudes empreses innovadores

  PIDI (Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental Individual en PIME)

  Fins al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:
  • Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos

  Destinataris:

  Pime amb seu social a la Comunitat Valenciana, amb almenys tres treballadores/es per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda

  Ajudes I+D en cooperació

  Del 22 de Gener al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses. 1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport: Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents. Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis. 2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

  Destinataris:

  PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat ValencianaC.V. que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors

  Fins al 27 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del calçat, ceràmic, metal·lomecànci, textil,joguet, marbre, fusta-moble, il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, papers i ats gràfiques, valorització de residus, biotecnología, producción audiovisual i producció de videojocs.

  Destinataris:

  Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • TIC

  Digitalitza CV- Teletreball

  Fins al 26 de Maig de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents: a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions. b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc. c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials. Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial. Pressupost subvencionable igual o superior a 6000€

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009
  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.
  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Digitalitza CV

  Fins al 5 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, com ara: a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009

  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.

  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Ajudes TIC CÁMARAS per a la transformació digital de la pime

  Del 18 de Juny al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Impulsar la incorporació de TIC en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar les avantatges tecnològiques en les empreses. Es realitzarà un diagnòstic assistit i personalitzat i un pla d’implantació de soluciones TIC per proveïdors externs.

  Destinataris:

  PIME o autònom
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Internacionalització

  Xpande Digital

  Fins al 31 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Donar suport al posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

  Destinataris:

  Pimes i autònoms de la provincia de València

  Xec tutories internacionalització

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat

  Destinataris:

  Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana amb potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.

  Ajudes a la promoció exterior de la comunitat valencianaC.V.

  Del 3 de Febrer al 16 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana. Accions que poden tindre suport:
  • Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme , així com en HYGIENALIA+PULIRE.
  • Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l'estat espanyol.
  • Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, sent l'import màxim subvencionable de 10.000 euros
  • Publicitat en mitjans estrangers.
  • Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització i amb un import màxim subvencionable de 20.000€
  • Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals, fins a un import màxim de 6.000€.
  • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional
  • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes
  • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals, fins a un import màxim de 10.000€
  • Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.
  • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fóra necessària
  • Altres serveis directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció internacional, fins a un import màxim de 10.000€

  Destinataris:

  Petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria. QUEDEN EXCLOSES: - Les empreses que van estar adscrites al programa de Tutories d'internacionalització gestionat per IVACE en l'exercici 2016 i posteriors. S'inclouen perquè aquelles empreses que ho estigueren en els exercicis 2014 i 2015. - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques. - Les empreses a què es refereix l'apartat segon del resolc dènou de la resolució de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Contratació empresarial

  Ajudes Foment de l’Ocupació 2020. Programa PICE. Cambra Comerç de València

  Fins al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Fomentar la creació d'ocupació mitjançant ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'import de la subvenció per cada contracte realitzat serà de 4.950 €. Els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos i ser a temps complet en qualsevol de les seves modalitats: indefinit, temporal, en pràctiques o per a la formació i l'aprenentatge.

  Destinataris:

  Micropimes i pimes de la demarcació de la Cambra de Comerç de València

  Contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020

  Fins al 31 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones aturades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació en pràctiques de les persones que pertanyen a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Agricultura i Pesca

  Ajudes per a les millores de producció i comercialització de la mel

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes als titulars d'explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions en alguna de les següents línies: - Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors - Lluita contra les agressions i malalties del rusc - Racionalització de la transhumància - Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes - Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola - Realitzar estudis de seguiment de mercat - Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el potencial dels mateixos en el mercat

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles que porten realitzant aquesta activitat amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de la sol·licitud, amb una producció mitjana de 10kg per rusc registrat i que, a més, realitzen mínim un tractament a l'any enfront de varroasi

  Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre: adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana, model de producció i transformació agroecològica, reducció de la contaminació i estalvi energètic en la producció agroalimentària, reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària, potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals, projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000, reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu en la Comunitat Valenciana

  Ajudes a la pesca sostenible

  Del 1 de Juny al 1 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Mesures de comercialització i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, com ara:
  • Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura
  • El foment de la qualitat i del valor afegit facilitant
  • La presentació i envasament de productes.
  • Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d'estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.
  • La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o la
  • La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar al públic
  Mesures de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura que:
  • Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l'impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.
  • Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
  • Ajuden a la transformació de captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.
  • Que ajuden a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
  • Que ajuden a la transformació de productes de l'aqüicultura ecològica
  • Donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.

  Destinataris:

  Per a les mesures de comercialització:
  • Organitzacions professionals en el marc de l'OCM
  • Administracions públiques
  • Operadors del sector pesquer que comercialitzen productes pesquers i aqüícoles.
  • Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l'aqüicultura d'àmbit nacional o autonòmic
  Per a les de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura:
  • Xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Concursos i premis

  TOMORROW CHALLENGE

  Del 19 de Maig al 2 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Santander X
  Direcció web:   https://www.santanderx.com/

  Descripció:

  Premi (monetari, mentorizació i ronda d'inversió) als projectes que postulen per a donar solució a algun dels 4 reptes: Re-Work: Animem als emprenedors a enfrontar-se al desafiament de trobar solucions per a ajudar les persones a sortir de la desocupació o a millorar les seues condicions d'autoocupació. Re-Skill: Busquem solucions i projectes que permeten transformar les competències de les persones perquè puguen adaptar-se a les noves maneres de treballar i els nous entorns. Re-Invent: L'acceleració de la transformació dels models de negoci tradicionals ens situa en la cerca de solucions que els ajuden a evolucionar. Sobretot, la de tots els negocis i indústries més colpejats per la crisi. Re-Launch: Reobertura de negocis identificant noves oportunitats i adaptant-se a les noves demandes del mercat.

  Destinataris:

  Personas emprenedores universitàries

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Línies de finançament

  LÍNIES IVF


  Termini fins acabar presupost

  Organisme promotor:

  IVF
  Direcció web:   https://prestamos.ivf.es/va/

  Descripció:

  Finançament bonificat a través d'un banc públic de foment empresarial que canalitza l'oferta pública de finançament de diferents organismes (BEI, ICO i el propi IVF). Compta amb diferents línies: - Préstecs - Capital de risc - Avals - Línies Covid-19

  Destinataris:

  Autònoms, pimes i gran empresa

  LÍNIES ICO

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Descripció:

  Finançament de l'activitat empresarial, a curt, mitjà i llarg termini en condicions competitives. Així com projectes d'inversió en diferents fases del desenvolupament empresarial. Línies: - Empreses i Emprenedors - Crèdit comercial - Garantia SGR - Internacionalització

  Destinataris:

  Pimes, autònoms i emprenedors

  LÍNIES ENISA 2020

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SME, SA
  Direcció:   C/ José Abascal, 4 Planta 5 - 28003 Madrid
  Email:   hola@enisa.es
  Telèfon:   915708200
  Direcció web:   https://www.enisa.es

  Descripció:

  Finançament a través de préstecs participatius. Els préstecs participatius, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €, s'assignaran a les diferents línies de finançament destinades a emprenedors i pimes, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Línies: - Emprenedors - Joves emprenedors - Creixement

  Destinataris:

  Pimes i emprenedors amb projectes viables i innovadors

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls