Filtrar per etiqueta:

 • Turisme

  Subvencions directes per al foment de l’activitat turística front la crisi ocasionada pel COVID-19

  Del 8 de Juliol al 4 de Agost de 2020

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Tres línies diferents de subvenció: - Per a establiment hotelers i càmpings - Per a empreses turístiques amb la distinció SICTED - Per a espais i recursos de caràcter turístic Quantia: - Per a hotels, campings, recursos i espais turístics: màxim 35.000€ - Per a empreses turístiques: màxim 2.500€

  Destinataris:

  Microempreses i pimes, qualsevol que siga la forma jurídica (persona autònoma, CB, SC, SL, cooperatives, etc), que complisquen amb els requisits establerts per a cada línia i en tots els casos que l’activitat s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l'estat d'alarma.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Emprenedoria

  Ajudes per a costos fixos de RETA de persones autònomes en municipis de menys de 5000 habitants

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants. Objecte: consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establerts en aquest capítol. Amb caràcter general, les persones sol·licitants hauran de reunir els següents requisits: 1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA). 2. Complir, dins de l'any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs. 3. Estar empadronades en un municipi amb menys de 5000 habitants. 4. Estar donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants. Quantia de la subvenció serà: a) 3.000,00 euros en els supòsits de: – Dones víctimes de violència de gènere. – Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. – Persones víctimes del terrorisme. – Persones amb 48 o més anys. b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats. c) 2.600,00 euros en el cas d'homes no compresos en els anteriors apartats.    

  Destinataris:

  Persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana, que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit d'adreça i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d'altre.

  Ajudes Foment de l’Ocupació 2020. Programa PICE. Cambra de Comerç de València

  Fins al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Donar suport al desenvolupament de noves activitats empresarials i/o professionals dutes a terme pels joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Amb l'objectiu de fomentar l'autoocupació, s'estableix una ajuda de 600€ a emprenedors per a joves que participen en el Pla de Capacitació del PICE que posen en marxa una nova activitat empresarial o professional

  Destinataris:

  Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE i posen en marxa una nova activitat empresarial i/o professional

  Subvencions foment del treball autònom

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador

  Destinataris:

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

  CREATEC (Creació Empreses Base Tecnològica)

  Fins al 6 de Febrer de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

  Destinataris:

  Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

  Ajudes manteniment treball autònom per dones

  Fins al 1 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  Destinataris:

  Treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Comerç

  Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

  Del 15 de Juny al 31 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Subvenció per a despeses corrents, inversions en serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a la plataforma de venda en línia Enllaç: Per a inversió en equipament comercial i venda no sedentària, així com un altre equipament relacionat amb la crisi sanitària https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20980&version=amp Per a les despeses corrents ocasionades per la crisi https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20978&version=amp

  Destinataris:

  Pimes i micropimes que que exerceixen activitat comercial i artesana

  Emprenem Comerç

  Fins al 31 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
  • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
  • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
  L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

  Destinataris:

  Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes. Excloses les societats civils i comunitats de bens Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre

  Avalem Comerç

  Fins al 31 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

  Destinataris:

  Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes. Excloses les societats civils i comunitats de bens Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Economia social

  Ajudes per a cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  • Per integració sociolaboral d’un soci
  • Per a asistencia técnica
  • Per inversión
  • Per creació de nova empresa

  Destinataris:

  Cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, ja existents o de nova creació.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Indústria

  Programa NEOTEC

  Del 17 d'Abril al 30 de Juny de 2020

  Descripció:

  Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Pressupost mínim finançable: 175.000 euros. Projectes d'1 o 2 anys de duració. Hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2021, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2021, en el cas d'un any de duració, o bé el 31 de desembre de 2022, si el projecte té una duració de dos anys. Subvencions fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

  Destinataris:

  Menudes empreses innovadores

  PIDI (Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental Individual en PIME)

  Fins al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:
  • Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos

  Destinataris:

  Pime amb seu social a la Comunitat Valenciana, amb almenys tres treballadores/es per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda

  Ajudes I+D en cooperació

  Del 22 de Gener al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses. 1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport: Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents. Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis. 2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

  Destinataris:

  PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat ValencianaC.V. que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors

  Fins al 27 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del calçat, ceràmic, metal·lomecànci, textil,joguet, marbre, fusta-moble, il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, papers i ats gràfiques, valorització de residus, biotecnología, producción audiovisual i producció de videojocs.

  Destinataris:

  Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Tecnologia

  ACELERA PIME: Intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals

  Del 1 de Agost al 5 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Red.es
  Direcció web:   https://red.es/redes/

  Descripció:

  Concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental basats en tecnologies habilitadores digitals. Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes piloto que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació. Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers. Els projectes subvencionables hauran de trobar-se en un nivell maduresa tecnològica TRL –Technology Readiness Level– 7 o 8. El pressupost del projecte subvencionable comprendrà un mínim de 150.000€ i un màxim de 3.000.000€. La intensitat de l'ajuda màxima serà: Menudes empreses (45%). Mitjanes empreses (35%). Empreses no PIME (25%).

  Destinataris:

  Empreses que acrediten el compliment dels requisits establerts en l'article setè de les Bases Reguladores

  ACELERA PIME: Continguts digitals

  Del 4 de Agost al 5 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Red.es
  Direcció web:   https://red.es/redes/

  Descripció:

  Concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental associades als continguts digitals, així com la generació d'aquests continguts en la mesura en què siguin necessaris per a l'objecte demostrador del desenvolupament experimental que es realitza. Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes piloto que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulei massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació. Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers. El pressupost del projecte subvencionable comprendrà un mínim de 150.000€ i un màxim de 2.000.000€. La intensitat de l'ajuda màxima serà: - Menudes empreses (45%). - Mitjanes empreses (35%). - Empreses no PIME (25%)

  Destinataris:

  Empreses que acrediten el compliment dels requisits establerts en l'article setè de les Bases Reguladores

  Digitalitza CV- Teletreball

  Fins al 26 de Maig de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents: a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions. b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc. c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials. Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial. Pressupost subvencionable igual o superior a 6000€

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009
  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.
  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Digitalitza CV

  Fins al 5 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, com ara: a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009

  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.

  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Ajudes TIC CÁMARAS per a la transformació digital de la pime

  Del 18 de Juny al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Impulsar la incorporació de TIC en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar les avantatges tecnològiques en les empreses. Es realitzarà un diagnòstic assistit i personalitzat i un pla d’implantació de soluciones TIC per proveïdors externs.

  Destinataris:

  PIME o autònom
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Internacionalització

  Xpande Digital

  Fins al 31 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Donar suport al posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

  Destinataris:

  Pimes i autònoms de la provincia de València

  Xec tutories internacionalització

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat

  Destinataris:

  Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana amb potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.

  Ajudes a la promoció exterior de la comunitat valencianaC.V.

  Del 3 de Febrer al 16 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana. Accions que poden tindre suport:
  • Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme , així com en HYGIENALIA+PULIRE.
  • Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l'estat espanyol.
  • Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, sent l'import màxim subvencionable de 10.000 euros
  • Publicitat en mitjans estrangers.
  • Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització i amb un import màxim subvencionable de 20.000€
  • Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals, fins a un import màxim de 6.000€.
  • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional
  • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes
  • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals, fins a un import màxim de 10.000€
  • Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.
  • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fóra necessària
  • Altres serveis directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció internacional, fins a un import màxim de 10.000€

  Destinataris:

  Petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria. QUEDEN EXCLOSES: - Les empreses que van estar adscrites al programa de Tutories d'internacionalització gestionat per IVACE en l'exercici 2016 i posteriors. S'inclouen perquè aquelles empreses que ho estigueren en els exercicis 2014 i 2015. - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques. - Les empreses a què es refereix l'apartat segon del resolc dènou de la resolució de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Contratació empresarial

  Ajudes Foment de l’Ocupació 2020. Programa PICE. Cambra Comerç de València

  Fins al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Fomentar la creació d'ocupació mitjançant ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'import de la subvenció per cada contracte realitzat serà de 4.950 €. Els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos i ser a temps complet en qualsevol de les seves modalitats: indefinit, temporal, en pràctiques o per a la formació i l'aprenentatge.

  Destinataris:

  Micropimes i pimes de la demarcació de la Cambra de Comerç de València

  Contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020

  Fins al 31 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones aturades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l'exercici 2020

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació en pràctiques de les persones que pertanyen a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones desocupades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

  Fins al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Agricultura i Pesca

  Ajudes per a les millores de producció i comercialització de la mel

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes als titulars d'explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions en alguna de les següents línies: - Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors - Lluita contra les agressions i malalties del rusc - Racionalització de la transhumància - Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes - Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola - Realitzar estudis de seguiment de mercat - Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el potencial dels mateixos en el mercat

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles que porten realitzant aquesta activitat amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de la sol·licitud, amb una producció mitjana de 10kg per rusc registrat i que, a més, realitzen mínim un tractament a l'any enfront de varroasi

  Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre: adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana, model de producció i transformació agroecològica, reducció de la contaminació i estalvi energètic en la producció agroalimentària, reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària, potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals, projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000, reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu en la Comunitat Valenciana

  Ajudes a la pesca sostenible

  Del 1 de Juny al 1 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Mesures de comercialització i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, com ara:
  • Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura
  • El foment de la qualitat i del valor afegit facilitant
  • La presentació i envasament de productes.
  • Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d'estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.
  • La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o la
  • La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar al públic
  Mesures de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura que:
  • Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l'impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.
  • Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
  • Ajuden a la transformació de captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.
  • Que ajuden a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
  • Que ajuden a la transformació de productes de l'aqüicultura ecològica
  • Donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.

  Destinataris:

  Per a les mesures de comercialització:
  • Organitzacions professionals en el marc de l'OCM
  • Administracions públiques
  • Operadors del sector pesquer que comercialitzen productes pesquers i aqüícoles.
  • Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l'aqüicultura d'àmbit nacional o autonòmic
  Per a les de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura:
  • Xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Concursos, premis i altres convocatories

  PROGRAMES COL·LAB PREACCELERACIÓ, ACCELERACIÓ I START UP

  Del 1 al 30 de Setembre de 2020

  Organisme promotor:

  Ajuntament de València
  Direcció:   Pl. de l'Ajuntament, 1 46002

  Descripció:

  Es tracta d'una acceleradora de caràcter públic per tal de fomentar l'emprenedoria innovador, amb impacte social i ambiental. Dins d'ell es troben les 3 categories que a continuació es detallen:
  • Categoria "Pre-acceleració": La seva finalitat és el suport a aquelles iniciatives emprenedores que estan en una fase inicial o d'idea i es troben buscant la validació i el reforç del seu model de negoci.
  • Categoria "Acceleració": Té com a objectiu oferir suport a aquells projectes emprenedors que, després d'haver validat el seu model de negoci, estan a punt d'iniciar la seva fase de comercialització o porten uns mesos comercialitzant el seu producte o servei.
  • Categoria "Scale Up": Té com a meta el reforç d'un model de negoci ja validat per part d'una startup, una pime innovadora o una altra figura jurídica que ja està en fase de comercialització. Així mateix, es busca tant un augment significatiu de la seva xifra de negocis com la consolidació de l'equip emprenedor.

  Destinataris:

  Persona física (majors de 18 anys, a títol personal, o autònoms) o jurídica (cooperatives, societats limitades, empreses d'inserció, associacions, etc.). També es podran beneficiar d'aquests programes persones intraemprendedoras, tant de el sector públic com de l'privat

  TOMORROW CHALLENGE

  Del 19 de Maig al 2 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Santander X
  Direcció web:   https://www.santanderx.com/

  Descripció:

  Premi (monetari, mentorizació i ronda d'inversió) als projectes que postulen per a donar solució a algun dels 4 reptes: Re-Work: Animem als emprenedors a enfrontar-se al desafiament de trobar solucions per a ajudar les persones a sortir de la desocupació o a millorar les seues condicions d'autoocupació. Re-Skill: Busquem solucions i projectes que permeten transformar les competències de les persones perquè puguen adaptar-se a les noves maneres de treballar i els nous entorns. Re-Invent: L'acceleració de la transformació dels models de negoci tradicionals ens situa en la cerca de solucions que els ajuden a evolucionar. Sobretot, la de tots els negocis i indústries més colpejats per la crisi. Re-Launch: Reobertura de negocis identificant noves oportunitats i adaptant-se a les noves demandes del mercat.

  Destinataris:

  Personas emprenedores universitàries

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Línies de finançament

  LÍNIES IVF


  Termini fins acabar presupost

  Organisme promotor:

  IVF
  Direcció web:   https://prestamos.ivf.es/va/

  Descripció:

  Finançament bonificat a través d'un banc públic de foment empresarial que canalitza l'oferta pública de finançament de diferents organismes (BEI, ICO i el propi IVF). Compta amb diferents línies: - Préstecs - Capital de risc - Avals - Línies Covid-19

  Destinataris:

  Autònoms, pimes i gran empresa

  LÍNIES ICO

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  Descripció:

  Finançament de l'activitat empresarial, a curt, mitjà i llarg termini en condicions competitives. Així com projectes d'inversió en diferents fases del desenvolupament empresarial. Línies: - Empreses i Emprenedors - Crèdit comercial - Garantia SGR - Internacionalització

  Destinataris:

  Pimes, autònoms i emprenedors

  LÍNIES ENISA 2020

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2020

  Organisme promotor:

  ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SME, SA
  Direcció:   C/ José Abascal, 4 Planta 5 - 28003 Madrid
  Email:   hola@enisa.es
  Telèfon:   915708200
  Direcció web:   https://www.enisa.es

  Descripció:

  Finançament a través de préstecs participatius. Els préstecs participatius, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €, s'assignaran a les diferents línies de finançament destinades a emprenedors i pimes, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Línies: - Emprenedors - Joves emprenedors - Creixement

  Destinataris:

  Pimes i emprenedors amb projectes viables i innovadors

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls