Filtrar per etiqueta:

 • Turisme

  Impúls a la competitivitat empresarial i producte turístic

  Del 10 de Febrer al 1 de Març de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Incentivar la realització durant 2022 de projectes que, a través de la digitalització, la millora de la seguretat i la resiliència i la posada en mercat de productes i serveis singulars i diferenciats, contribuïsquen a millorar la competitivitat empresarial i la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  1.Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns), que estant inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, formen part d'algun dels següents col·lectius: a) Els titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana. b) Els titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda del 80% sobre el cost subvencionable. No es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros c) Les empreses de turisme actiu inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. 2. Les empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns), associacions, federacions o fundacions que estiguen adherits a algun de següents Programes: CREATURISME i L'EXQUISIT MEDITERRANI O bé disposen, a data de 10 de febrer de 2022, inici del termini de presentació de sol·licituds establit en l'article 7.1 de la resolució d'1 de febrer de 2022, del distintiu "Compromís amb la Qualitat Turística" per la seua participació en el Programa: SICTED CV.

  Ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la covid-19 (ENTITATS ADHERIDES A PROGRAMES DE POLÍTICA TURÍSTICA)

  Del 22 de Febrer al 22 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística: – CreaTurisme: 2.500,00 euros – SICTED: 2.500,00 euros – L’Exquisit Mediterrani: 9.000,00 euros En cas de les persones o entitats sol·licitants adherides a L’Exquisit Mediterrani que disposen, a més, d'un, dos o tres guardones estreles Michelín, l'ajuda serà de 18.000,00 euros per guardó obtingut i en vigor. – Mediterranew Musix: L'ajuda serà de 6.500,00 euros, si la persona o entitat que formula la sol·licitud està adherida a la categoria FEST LITE; de 16.000,00 euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000,00 euros, si ho està a la categoria GRAN FEST.
  1. L'import global màxim de les ajudes que es concediran
  mitjançant aquest decret tindrà el següent desglossament per tipus de persona o entitat beneficiària: 2.1. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 9.100.000,00 euros. 2.2. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 2.500.000,00 euros. 2.3. Per a les ajudes dirigides a les persones físiques o jurídiques adherides als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit  Mediterrani o Mediterranew Musix es destinarà un import global

  Destinataris:

  Professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica) que estiguen adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana:
  • CreaTurisme
  • SICTED
  • L’Exquisit Mediterrani
  • Mediterranew Musix

  Ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la covid-19 (ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I AGÈNCIES DE VIATGES)

  Del 22 de Febrer al 22 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  1. La quantia de l'ajuda serà la següent:
  2. a) Per a titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana:
  – Allotjaments Hotelers del Grup Primer (Hotels) De fins a 50 places: 2.500,00 euros De 51 a 100 places: 6.000,00 euros De 101 a 200 places: 10.000,00 euros De 201 a 400 places: 17.000,00 euros De 401 a 600 places: 25.000,00 euros De 601 a 800 places: 35.000,00 euros De més de 800 places: 45.000,00 euros – Allotjaments Hotelers del Grup Segon (Hostals), Tercer (Pensions) i albergs urbans: 1.000,00 euros – Empreses gestores d'habitatges turístics la capacitat alojativa dels quals  siga:
  • De fins a 500 places: 1.000,00 euros
  • De més de 500 places: 1.800,00 euros
  – Titulars de blocs i conjunts d'apartaments turístics: De fins a 50 unitats *alojativas: 2.000,00 euros De 51 a 100 unitats *alojativas: 5.000,00 euros De més de 100 unitats *alojativas: 8.000,00 euros – Titulars de càmpings:
  • De fins a 500,00 places: 3.000,00 euros
  • De 501 a 1.000,00 places: 7.000,00 euros
  • De més de 1.000,00 places: 11.000,00 euros
  – Titulars d'allotjaments rurals:
  • Cases rurals: 500,00 euros
  • Albergs rurals: 1.000,00 euros
  1. b) Per a titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme
  de la Comunitat Valenciana: 3.500,00 euros   L'ajuda ascendirà a 4.000,00 euros si la persona o entitat que la sol·licita està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED

  Destinataris:

  Professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica) que, reunisquen alguna de les següents condicions:
  1. a) Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit
  en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i d'allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana. b) Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

  Subvencions directes per al foment de l’activitat turística front la crisi ocasionada pel COVID-19

  Del 8 de Juliol al 4 de Agost de 2020

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Tres línies diferents de subvenció: - Per a establiment hotelers i càmpings - Per a empreses turístiques amb la distinció SICTED - Per a espais i recursos de caràcter turístic Quantia: - Per a hotels, campings, recursos i espais turístics: màxim 35.000€ - Per a empreses turístiques: màxim 2.500€

  Destinataris:

  Microempreses i pimes, qualsevol que siga la forma jurídica (persona autònoma, CB, SC, SL, cooperatives, etc), que complisquen amb els requisits establerts per a cada línia i en tots els casos que l’activitat s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l'estat d'alarma.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Emprenedoria

  Ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes que realitzen la seua activitat en els subsectors especialment afectats per l’increment dels costos energètics derivats de la invasió d’Ucraïna

  Del 15 al 29 de Juliol de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Objectiu: Respondre a l'impacte que la guerra d'Ucraïna, originada després de la invasió militar d'aquest país per Rússia el 24 de febrer de 2022, ha provocat en l'economia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) de determinats subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics. (Aquestos són els que apareixen a l'Annex I de la convocatòria) Les ajudes directes ascendiran a 300 € per treballador i treballadora autònoma. Les sol·licituds d'ajuda es tramitaran i resoldran per estricte ordre d'entrada fins al límit del crèdit pressupostari establit en aquesta.

  Destinataris:

  Treballadors i treballadores autònomes que compleixen els següents requisits: a) Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a mínim o abans del 24 de febrer de 2022, i que a la data de publicació de la convocatòria continuen donades d'alta (12/07/2022). b) Trobar-se en algun epígraf de l'IAE relacionats en l'annex del Decret, de 8 de juliol, del Consell, des del 24 de febrer de 2022 fins a la data de publicació de la convocatòria.(12/07/2022) c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. d) Que les persones sol·licitants s'hagen vist afectades econòmicament per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, que s'acreditarà mitjançant una declaració responsable d'aquestes, almenys per un import igual o superior a 300 euros.  

  Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a tpersona treballadora autònoma en projectes innovadors

  Del 22 de Març al 30 de Juny de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador: - projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents; - activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis; - idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes. L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades en general: 2.500 euros. b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros. c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros. d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros. Els imports establits en les lletres a, b i c s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

  Destinataris:

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi. Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

  Ajudes Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat - emprenedoria i microempreses

  Del 25 de Gener al 31 de Març de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes per al foment de l’emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així com l’emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Condicions per a la concessió de la subvenció La concessió de la subvenció requerirà: a) Haver iniciat l’activitat autònoma entre l’1 de gener de 2023 i el 28 de febrer de 2023. A aquest efecte es considerarà com a data d’inici la que conste en el document de Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Models 036 o 037). b) Mantindre la inscripció en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat. No s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s’inicia l’activitat autònoma. c) Figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud. d) El projecte ha de complir les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. e) Complir almenys una de les següents condicions: 1) desenvolupar l’activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, descrits en l’annex; 2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» Quantia de l'ajuda: 5000€

  Destinataris:

  Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitats de béns.  Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, i els qui operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura.

  AJUDES EMPRENIMENT JUVENIL (EOI)

  Del 9 de Juny al 20 de Juliol de 2021

  Organisme promotor:

  EOI - Escuela de Organización Industrial

  Descripció:

  L'Escola d'Organització Industrial (EOI) convoca la concessió de subvencions per al foment de l'emprenedoria de joves de més de *dieciseis anys i menors de trenta anys, per a empreses, amb la finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació reglada puguen iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació. Les activitats objecte d'ajuda seran l'inici de l'activitat emprenedora *ylos despeses necessàries per al desenvolupament d'aquesta, durant el  periode subvencionable. Els conceptes susceptibles d'ajuda i per tant despeses subvencionables seran, sempre que siguen necessaris per al desenvolupament del projecte empresarial, les despeses derivades de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial realitzats durant els sis mesos primers d'activitat, que estiguen vinculats a la mateixa i que podran ser els descrits o anàlegs: • Despeses corresponents al pagament de cànons d'entrada per franquícia. • Col·laboracions externes / assessories • Programes formatius. • Programes d'acceleració empresarial. • Missions comercials, participació en fires. • Disseny de la imatge corporativa • Disseny i elaboració de pàgines web o portals corporatius virtuals • Posicionament web. • Disseny i elaboració de catàlegs de productes i/o serveis • Desenvolupament de prototips d'I+D (pot incloure material i fungibles necessaris per a la construcció i posada a punt de prototips) • Inversions en patents i models d'utilitat. Taxa de sol·licitud de registre de marca o nom comercial a nivell nacional en la *OEPM. (Només primera marca i una classe). Haurà d'aportar imprés oficial de sol·licitud de registre de marca o nom comercial. • Despeses de constitució de la societat. • Certificació de sistemes de gestió i productes: qualitat, mediambiental, I+D+i, seguretat. • Adaptació i implantació de la normativa de protecció de dades personals (LOPD) i adaptació del lloc web a la llei de serveis de la societat la informació i comerç electrònic (LSSICE)

  Destinataris:

  Joves de més de 16 anys i menors de 30 anys, que complisquen amb els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 octubre, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb residència en àmbit nacional. Els beneficiaris als quals es refereix aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits: • Estar inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i ser beneficiari o beneficiària en el moment de sol·licitar la subvenció. • No haver iniciat l'activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'inici de l'activitat podrà ser des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Es considera inici formal de l'activitat el moment en el qual el beneficiari o la beneficiària estiga donat d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i alta en la seguretat social en el règim necessari per al desenvolupament d'aquesta. La presentació de la sol·licitud no implica la concessió de l'ajuda, quedant supeditada la mateixa al procediment de resolució de concessió i a la comunicació de la condició de beneficiari per part de EOI. • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Ajudes per a costos fixos de RETA de persones autònomes en municipis de menys de 5000 habitants

  Del 16 al 31 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants. Objecte: consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establerts en aquest capítol. Amb caràcter general, les persones sol·licitants hauran de reunir els següents requisits: 1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA). 2. Complir, dins de l'any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs. 3. Estar empadronades en un municipi amb menys de 5000 habitants. 4. Estar donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants. Quantia de la subvenció serà: a) 3.000,00 euros en els supòsits de: – Dones víctimes de violència de gènere. – Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. – Persones víctimes del terrorisme. – Persones amb 48 o més anys. b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats. c) 2.600,00 euros en el cas d'homes no compresos en els anteriors apartats.    

  Destinataris:

  Persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana, que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit d'adreça i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d'altre.

  Subvencions foment del treball autònom

  Del 21 de Gener al 1 de Setembre de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

  L’import de la subvenció varia de 2500€ a 4000€ en funció de la pertenència del sol·licitant a algun dels següents col·lectius: desocupats en general, persones amb diversitat funcional, dones, menors de 30 anys o majors de 45.

  Destinataris:

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

  CREATEC (Creació Empreses Base Tecnològica)

  Del 12 de Gener al 4 de Febrer de 2021

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

  Destinataris:

  Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

  Ajudes manteniment treball autònom per dones

  Del 9 de Març al 1 de Setembre de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  La contractació haurà de fer-se a partir de l’1 de gener de 2023 i sempre abans de la baixa maternal de la dona treballadora autónoma.

  Destinataris:

  Treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Comerç i artesania

  SUBVENCIONS a la INNOVACIÓ 3a edició (marketplace)

  Del 24 de Maig al 30 de Novembre de 2022

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Sent el propòsit d'aquesta convocatòria fomentar la digitalització de les empreses, seran objecte de la present subvenció les següents accions:
  1. La subscripció durant el període d'un any a la plataforma de Marketplace d'àmbit exclusivament local del municipi de Gandia gestionada per l'associació del centre històric “Gandia Comercial Centre Històric Coop. V.”. L'import de la subvenció serà de 360 euros per beneficiari (IVA exclòs) i no és prorrateable, és a dir, per a obtindre la subvenció serà necessari que la subscripció siga per un any complet. No podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció aquelles persones o entitats que ja hagen sigut beneficiaris per aquest concepte en la convocatòria anterior aprovada per acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 8 de novembre de 2021 (BOP núm. 223 de 18/11/2021).
  2. Realització d'almenys 60 fotos de producte per a la plataforma de Marketplace de Gandia citada en el punt anterior. Se subvencionarà amb un import de 250 euros (IVA exclòs) la realització d'un mínim de 60 fotos, elaborades en el si de la pròpia plataforma, d'almenys 20 productes (3 fotos per producte).
  3. Xec publicitat. Se subvencionarà amb un import de 600 euros (IVA exclòs) la inserció de publicitat, en els espais de la pròpia plataforma de Marketplace de Gandia habilitats per a aquest fi, durant el període de 12 mesos que dure la subscripció. L'import d'aquesta subvenció no serà reduïble (la despesa no podrà ser inferior a 600 euros, IVA exclòs).
    En cap cas l'import de la subvenció podrà superar el 100% del cost de l'actuació subvencionada, IVA exclòs. Les ajudes es concediran fins a esgotar el crèdit disponible, que ascendeix a 100.000 euros, per rigorós ordre d'entrada de la sol·licitud de subvenció. A aquest efecte es considerarà com a data d'entrada aquella en la qual s'aporte la totalitat de la documentació requerida en la convocatòria.

  Destinataris:

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, i comunitats de béns, que reunisquen en el moment de la seua sol·licitud la condició de microempresa o pime, definides conforme l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I de la present convocatòria, sempre que complisquen els següents requisits:   Que haja realitzat alguna de les accions subvencionables establides en la present convocatòria. Que tinga el seu establiment comercial obert al públic en el terme municipal de Gandia, entenent per tal, el local, la construcció o instal·lació de caràcter fix, permanent i amb dedicació exclusiva, destinada a l'exercici regular d'activitats econòmiques, sempre que tinguen el caràcter d'immobles d'acord amb l'article 334 del Codi Civil. Que figure d'alta en la matrícula municipal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi abans de la publicació de la present convocatòria. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la LGS. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Gandia, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació. Enllaç a l'edicte de concessió d'ajudes

  Ajudes Innovació (market place)

  Del 9 de Novembre al 31 de Desembre de 2021

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Serà objecte de la present subvenció l'activitat consistent en la subscripció a la plataforma de Marketplace d'àmbit exclusivament local del municipi de Gandia www.tiber.es durant tot l'any 2022. L'import de la subvenció serà de 360 euros per beneficiari, quantitat que es correspon amb el 60% de la quota anual satisfeta a l'assenyalada plataforma de Marketplace (IVA exclòs). L'import de la subvenció (360 euros) no és prorrateable, de manera que aquells sol·licitants que no hagen satisfet la totalitat de la quota anual (600 euros més l'IVA) no tindran dret a percebre cap quantitat en concepte de subvenció. Les ajudes es concediran fins a esgotar el crèdit disponible, que ascendeix a 72.000 euros, per rigorós ordre d'entrada de la sol·licitud de subvenció.  

  Destinataris:

  Persones físiques i jurídiques, i comunitats de béns, que reunisquen en el moment de la seua sol·licitud la condició de microempresa o pime.
  Que haja realitzat alguna de les accions subvencionables establides en la present convocatòria.
  Que tinga el seu establiment comercial obert al públic en el terme municipal de Gandia.
  Que figure d'alta en la matrícula municipal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi abans de la publicació de la present convocatòria.

  Que l'activitat de l'empresa estiga emmarcada en alguna de les establertes a l'annex I de la convocatòria.

   

  Ajudes urgents en matèria d'artesania a conseqüència de la Covid-19. Pla Resistir Artesania

  Del 1 al 15 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes urgents de concessió directa als artesans, les artesanes i les pimes artesanes vinculats al món de la festa, afectats per la COVID-19, per a garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans de la Comunitat Valenciana vinculats directament a aqueix món de la festa, i secundar i reforçar la viabilitat econòmica d'aquestes empreses artesanes afectades per la crisi econòmica generada. Quantia: Màxim 7000€ Aquestes ajudes formen part del Pla Resistir per a fer costat als sectors més afectats per la pandèmia.

  Destinataris:

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes els artesans, les artesanes i les pimes artesanes:
  • Que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) i en algun dels oficis artesans indicats en l'annex II del Decret llei 3/2021.
  • Exercir la seua activitat en la Comunitat Valenciana almenys des de l'1 de març de 2020.
  • Haver patit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019.

  AVALEM ARTESANIA

  Del 11 de Gener al 3 de Febrer de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social en la Comunitat Valenciana. Accions susceptibles de suport: - Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest. - Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte. - Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, en el seu cas. - Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional. - Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora. En l'exercici de 2021 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 d'octubre de 2021.

  Destinataris:

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropImes (quedant excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

  Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

  Del 15 de Juny al 31 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Subvenció per a despeses corrents, inversions en serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a la plataforma de venda en línia Enllaç: Per a inversió en equipament comercial i venda no sedentària, així com un altre equipament relacionat amb la crisi sanitària https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20980&version=amp Per a les despeses corrents ocasionades per la crisi https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20978&version=amp

  Destinataris:

  Pimes i micropimes que que exerceixen activitat comercial i artesana

  Emprenem Comerç

  Del 11 de Gener al 3 de Febrer de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
  • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
  • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
  L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

  Destinataris:

  Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes. Excloses les societats civils i comunitats de bens Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre

  Avalem Comerç

  Del 11 de Gener al 3 de Febrer de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana. Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys.

  Destinataris:

  Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia Han d’exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en algun dels epígrafs referits en l’Ordre
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Economia social

  Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat ValencianaC.V. per a l'exercici 2022

  Del 6 al 31 de Març de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquestes ajudes és contribuir a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'Economia del Bé Comú (EBC). En concret, per a les Pimes les accions subvencionables són Actuacions per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de la *EBC, consistents en l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat en el triple vessant social, econòmica i mediambiental, permetent mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres eines similars. La memòria de sostenibilitat i la seua auditoria social externa hauran d'ajustar-se al que es preveu en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 19 de l'Ordre 2/2017 i en els apartats 2 i 3 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria  

  Destinataris:

  a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de la EBC. b) Petites i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de la EBC. c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o la EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

  Ajudes per a cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció

  Del 31 de Gener al 30 de Juny de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  • Per integració sociolaboral d’un soci
  • Per a asistencia técnica
  • Per inversión
  • Per creació de nova empresa
  Diferents terminis segons actuacions

  Destinataris:

  Cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, ja existents o de nova creació.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Indústria

  Ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics a la Comunitat ValencianaC.V.

  Del 18 de Maig al 6 de Juny de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Empreses privades que desenvolupen o que desenvoluparan a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva que es puga considerar estratègica conforme als criteris establits a l'Ordre reguladora. Queden excloses com a possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns.  

  Destinataris:

  L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes empresarials d’inversió, així com d’investigació industrial i desenvolupament experimental, que siguen executats a la Comunitat Valenciana per empreses industrials, de manera independent o en col·laboració amb altres empreses o entitats, i que es puguen considerar estratègics per concórrer alguna o  circumstàncies indicades en la Ordre reguladora. El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà de 500.000 d’euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els costos admesos com a subvencionables de les quals no arriben a aquest pressupost mínim seran desestimades. Quantia de l'ajuda: - Fins al 40% en el cas de grans empreses. - Fins al 50% en el cas de mitjanes empreses. - Fins al 60% en el cas de petites empreses.

  Ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials de la Comunitat ValencianaC.V. de diversos sectors

  Del 11 de Gener al 4 de Març de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Donar suport a la realització de projectes d’inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: sector de l’automoció, sector espacial i sector de l’aeronàutica; sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual, la producció de videojocs, d’animació i de realitat augmentada i virtual; indústria del cuir i del calçat; sectors de la ceràmica, del vidre i dels materials de construcció no metàl·lics; sector de la fabricació d’envasos i embalatges; sector del joguet; sectors de fabricació de fusta, mobles i aparells d’il·luminació; sectors del marbre, la pedra natural i els àrids; sector del metall i mecànic; sectors del paper i les arts gràfiques; sector del plàstic; indústria química; sector tèxtil; sector de la valorització de materials. Seran subvencionables els projectes d’inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d’un nou establiment industrial, l’ampliació, millora o modernització d’un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment, a excepció de la implantació d’equips d’eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica. L’ajuda consistirà en una subvenció del 35 % del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000€ Pressupost mínim d'inversió subvencionable: 20.000€

  Destinataris:

  Petites i mitjanes empreses privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors industrials objecte d’aquesta convocatòria.

  Programa NEOTEC

  Del 28 de Febrer al 20 d'Abril de 2023

  Descripció:

  Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Pressupost mínim finançable: 175.000 euros. Els Projectes hauran d'iniciar-se a partir en 2023 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2024 ds. Subvencions fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

  Destinataris:

  Menudes empreses innovadores

  PIDI (Investigació Industrial i Desenvolupament Experimental Individual en PIME)

  Fins al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:
  • Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos

  Destinataris:

  Pime amb seu social a la Comunitat Valenciana, amb almenys tres treballadores/es per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda

  Ajudes I+D en cooperació

  Del 22 de Gener al 12 de Març de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses. 1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport: Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents. Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis. 2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

  Destinataris:

  PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat ValencianaC.V. que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors

  Fins al 27 de Gener de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del calçat, ceràmic, metal·lomecànci, textil,joguet, marbre, fusta-moble, il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, papers i ats gràfiques, valorització de residus, biotecnología, producción audiovisual i producció de videojocs.

  Destinataris:

  Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directa o indirectament als sectors objecte de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Tecnologia/Innovació

  DIGITALITZA- TELETREBALL

  Del 11 de Febrer al 10 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents:

  a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions.

  b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc.

  c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials.

  Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial.

  Pressupost subvencionable igual o superior a 6000€

  Els projectes han d'haver-se iniciat amb posterioritat a 1 de gener de 2021 i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, que desenvolupe activitats enquadrades dins d'alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009

  a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43.

  b) Secció H-Divisions 49 a 53.

  c) Secció J-Divisions 58 a 63.

  d) Secció M-Divisions 69 a 74.

  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  DIGITALITZA TRANSFORMACIÓ

  Del 11 de Febrer al 10 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, com per exemple:

  a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis.

  b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés

  c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular.

  d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions.

  Pressupost subvencionable igual o superior a 12000€

  Els projectes han d'haver-se iniciat amb posterioritat a 1 de gener de 2021 i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, que desenvolupe activitats enquadrades dins d'alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009

  a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43.

  b) Secció H-Divisions 49 a 53.

  c) Secció J-Divisions 58 a 63.

  d) Secció M-Divisions 69 a 74.

  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  PROGRAMA ACTIVA CIBERSEGURETAT

  Del 15 de Gener al 15 de Març de 2021

  Organisme promotor:

  EOI - Escuela de Organización Industrial

  Descripció:

  L'ajuda en espècie objecte d'aquesta convocatòria, serà la recepció d'un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l'empresa beneficiària, una auditoria de ciberseguretat, una proposta d'implantació de pla de ciberseguretat, així com el seguiment de les mesures implantades i valoració d'altres actuacions que siguin necessàries.

  L'assessorament es prestarà per consultors especialitzats, a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries, i comptarà entre 10 i 20 hores d'assessorament individualitzat per empresa beneficiària. L'empresa beneficiària rebrà dins de l'assessorament especialitzat els següents serveis:

  - Diagnòstic inicial: recollida d'informació de l'empresa i anàlisi de la situació actual de l'empresa en matèria de Ciberseguretat.

  - Anàlisi de compliment/auditoria de ciberseguretat.

  - Proposta d'Implantació d'un pla de ciberseguretat en l'empresa.

  - Seguiment de les mesures implantades i valoració d'altres actuacions que siguin necessàries per a millorar la ciberseguretat de l'empresa.

  - Visites necessàries a les instal·lacions de l'empresa beneficiària: Mínim de 2.

  L'empresa beneficiària disposarà de, entre 10 i 20 hores d'assessorament, en funció de dues variables, del nivell d'ús de la tecnologia digital i del nombre de treballadors en plantilla

  Destinataris:

  PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) que, en la seva condició de tals, complint els requisits i condicions establerts en la resolució, desenvolupen la seva activitat al nostre país.

  PROGRAMA ASSESSORA CV

  Del 15 de Gener al 15 de Febrer de 2021

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  La convocatòria persegueix donar suport al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les menudes empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió de subvencions vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat.

  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000 €.

  L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'hagi executat l'assessorament especialitzat al qual estava destinada, i sempre que hagi verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'empresa beneficiària.

  Destinataris:

  Xicotetes empreses innovadores, tant persones jurídiques com empreses individuals, que tinguin seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana, una antiguitat inferior a 5 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud

  Subvencions directes per a la innovació i transformació digital de les empreses dels sectors comercial i turístic de Gandia.

  Del 11 de Novembre de 2020 al 1 de Juny de 2021

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  Objecte: contribuir a la digitalització de les micro i xicotetes empreses dels sectors comerç i turisme amb l’objectiu d’impulsar-les i fer-les més competitives. La empresa ha de tindre domicili fiscal a Gandia o un centre de treball en aquesta ciutat. Accions subvencionables:

  - Solucions de connectivitat del negoci

  - Implantació de tecnologies TIC: software de gestió, sistemes integrats d’informació, solucions per a automatitzar i gestionar el procés de venda, solucions tecnològiques col·laboratives per a la millora de la comunicació, infraestructures i suports digitals

  - Comerç electrònic i màrqueting digital: portal web, aplicacions mòbils, tenda online, material promocional, etc.

  - Consultoria i assessorament per al diagnòstic tecnològic.

  Quantia de l’ajuda: 80% de la despesa subvencionable, fins un màxim de 2.400€. Es requereix una inversión mínima de 600€. Les ajudes es concediran per rigorós ordre de sol·licitud fins esgotar el crèdit disponible. Les despeses elegibles computaran des del 14 de març de 2020.

  Destinataris:

  Microempreses i xicotetes empreses (qualsevol que siga la seua forma jurídica) dedicades a l’activitat comercial, inclosa la prestació de serveis, i a l’activitat turística local.

  ACELERA PIME: Intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals

  Del 1 de Agost al 5 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Red.es
  Direcció web:   https://red.es/redes/

  Descripció:

  Concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental basats en tecnologies habilitadores digitals. Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes piloto que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació. Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers. Els projectes subvencionables hauran de trobar-se en un nivell maduresa tecnològica TRL –Technology Readiness Level– 7 o 8. El pressupost del projecte subvencionable comprendrà un mínim de 150.000€ i un màxim de 3.000.000€. La intensitat de l'ajuda màxima serà: Menudes empreses (45%). Mitjanes empreses (35%). Empreses no PIME (25%).

  Destinataris:

  Empreses que acrediten el compliment dels requisits establerts en l'article setè de les Bases Reguladores

  Digitalitza CV- Teletreball

  Fins al 26 de Maig de 2020

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents: a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions. b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc. c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials. Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial. Pressupost subvencionable igual o superior a 6000€

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009
  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.
  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Digitalitza CV

  Del 12 de Gener al 3 de Març de 2022

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, com ara: a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions

  Destinataris:

  Pime amb seu social o establiment de producción ubicat en la Comunitat Valenciana, que desenvojup activitats enquadrades dins alguns dels següents epígrafs del CNAE 2009
  1. Seccions C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
  2. Secció H-Divisions 49 a 53.
  3. Secció J-Divisions 58 a 63.
  4. Sección-Divisions 69 a 74.
  En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

  Ajudes TIC CÁMARAS per a la transformació digital de la pime

  Del 22 de Febrer al 30 de Setembre de 2022

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Impulsar la incorporació de TIC en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar les avantatges tecnològiques en les empreses. Es realitzarà un diagnòstic assistit i personalitzat i un pla d’implantació de soluciones TIC per proveïdors externs.

  Destinataris:

  PIME o autònom de la demarcació territorial de la Càmara de Comerç de València
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Internacionalització

  SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES DE LA CV 202

  Del 7 de Març al 15 de Setembre de 2023

  Organisme promotor:

  IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
  Telèfon:   34 961 209 600
  Direcció web:   http://www.ivace.es/index.php?lang=es

  Descripció:

  Dirigit a Pimes en seu social a la CV Les accions susceptibles de suport són consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional. El projecte ha d'iniciar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no pot haver finalitzat abans de la data de presentació de sol·licitud. Les ajudes seran de fins al 90% de les despeses elegibles (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros

  Destinataris:

  Pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories 2017, 2018, 2019 i 2020

  Xpande Digital

  Del 19 de Gener al 1 de Febrer de 2023

  Organisme promotor:

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
  Direcció:   C/Poeta Querol 15 - 46002 València
  Telèfon:   963 103 900
  Direcció web:   https://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

  Descripció:

  Donar suport al posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

  Destinataris:

  Pimes i autònoms de la provincia de València

  Ajudes a la promoció exterior de la comunitat valencianaC.V.

  Del 27 de Març al 9 de Juny de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana. Accions que poden tindre suport:
  • Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  • Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l'estat espanyol.
  • Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, sent l'import màxim subvencionable de 50.000 euros
  • Publicitat en mitjans estrangers.
  • Serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional, i amb un import màxim de 50.000 euros: - Publicitat en mitjans estrangers relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals. - Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització
  • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional
  • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes
  • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals, fins a un import màxim de 50.000€
  • Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.
  • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fora necessària
  • Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clientela a l'estranger

  Destinataris:

  Petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria. QUEDEN EXCLOSES: - Les empreses que van estar adscrites al programa de Tutories d'internacionalització gestionat per IVACE en l'exercici 2016 i posteriors. S'inclouen perquè aquelles empreses que ho estigueren en els exercicis 2014 i 2015. - Les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques. - Les empreses a què es refereix l'apartat segon del resolc dènou de la resolució de convocatòria.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Contractació empresarial

  Subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits(ECOPDE)

  Del 7 de Setembre al 20 d'Octubre de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades que pertanguen a algun dels col·lectius següents: Persones desfavorides: a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs. b) Joves entre 16 i 24 anys. c) Persones majors de 50 anys. Persones molt desfavorides: a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs. b) Joves entre 16 i 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

  Destinataris:

  Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries: a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la corresponent declaració responsable. b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot quan no tinguen personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions subvencionables. c) Les persones treballadores autònomes. d) Les entitats sense ànim de lucre. e) Els centres especials d'ocupació (CEO). f) Les empreses d'inserció (EI).

  Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa.

  Del 20 de Gener al 1 de Setembre de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Resultarà subvencionable la contractació, per un període d'entre 3 i 12 mesos, de les persones pertanyents a algun dels següents col·lectius: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditades pels serveis socials de qualsevol Administració pública. b) Persones menors de 30 anys. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional. e) Dones.   Quantia: L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 85% (el 75% en el cas dels contractes per a la formació i l'aprenentatge) del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte.   Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana

  Subvencions destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables. (ECOVUT)

  Del 24 de Febrer al 30 d'Abril de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Resultarà objecte de subvenció la conversió a indefinit a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius) dels següents col·lectius: a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditades pels serveis socials de qualsevol Administració pública. b) Persones menors de 30 anys. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional. e) Dones. La conversió a indefinit del contracte s'ha d'efectuar amb posterioritat a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021. La persona treballadora ha d'haver figurat d'alta de manera ininterrompuda (mitjançant un o successius contractes) en l'entitat ocupadora durant almenys els 30 dies previs a la conversió. Quantia: L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 per cent del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la conversió de la persona contractada pels 24 mesos de manteniment del contracte. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, el percentatge s’elevarà al 50 per cent. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, el percentatge s’elevarà al 100 per cent. 3. Els contractes indefinits d’almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat

  Contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables per a l'exercici 2022 (ECOVUL)

  Del 7 de Març al 31 de Maig de 2022

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables: a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública. b) Persones aturades de llarga durada. c) Persones majors de 50 anys. d) Persones amb diversitat funcional.

  Destinataris:

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació en pràctiques de persones joves qualificades (ECOJUP)

  Del 2 de Març al 31 de Maig de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Contractació indefinida de persones joves qualificades (ECOGJU)

  Del 23 de Febrer al 31 de Maig de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Beneficiaris: Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Destinataris:

  Qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Agricultura i Pesca

  Ajudes per a les millores de producció i comercialització de la mel

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Ajudes als titulars d'explotacions apícoles que realitzen inversions i actuacions en alguna de les següents línies: - Assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors - Lluita contra les agressions i malalties del rusc - Racionalització de la transhumància - Mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de productes apícoles per a ajudar els apicultors a comercialitzar i valorar els seus productes - Mesures de suport a la repoblació de la cabanya apícola - Realitzar estudis de seguiment de mercat - Millora de la qualitat dels productes a fi d'explotar el potencial dels mateixos en el mercat

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles que porten realitzant aquesta activitat amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de la sol·licitud, amb una producció mitjana de 10kg per rusc registrat i que, a més, realitzen mínim un tractament a l'any enfront de varroasi

  Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

  Del 1 al 22 de Juny de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre: adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana, model de producció i transformació agroecològica, reducció de la contaminació i estalvi energètic en la producció agroalimentària, reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària, potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals, projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000, reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

  Destinataris:

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu en la Comunitat Valenciana

  Ajudes a la pesca sostenible

  Del 1 de Juny al 1 de Juliol de 2020

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Mesures de comercialització i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, com ara:
  • Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura
  • El foment de la qualitat i del valor afegit facilitant
  • La presentació i envasament de productes.
  • Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d'estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.
  • La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o la
  • La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar al públic
  Mesures de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura que:
  • Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l'impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.
  • Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
  • Ajuden a la transformació de captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.
  • Que ajuden a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
  • Que ajuden a la transformació de productes de l'aqüicultura ecològica
  • Donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.

  Destinataris:

  Per a les mesures de comercialització:
  • Organitzacions professionals en el marc de l'OCM
  • Administracions públiques
  • Operadors del sector pesquer que comercialitzen productes pesquers i aqüícoles.
  • Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l'aqüicultura d'àmbit nacional o autonòmic
  Per a les de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura:
  • Xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles.
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Sectors diversos

  AJUDES PLA RESISTIR PARÈNTESI. FASE IV

  Del 3 de Agost al 6 de Setembre de 2021

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d'ingressos experimentada La quantia de l'ajuda és: - Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. - Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 Despeses corrents de  manteniment de l'activitat empresarial o comercial que poden justificar-se: -                Arrendament del local comercial -                Compres de mercaderies i aprovisionaments -                Despeses en subministraments d'energia elèctrica i comunicacions (Internet, telèfon, etc) -                Despeses de reparacions i conservació, consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories i gestories), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial -                Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte -                Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial -                Altres despeses corrents vinculades a l'activitat Les despeses s'acreditaran mitjançant factura i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil Epígrafs subvencionats: 654.1 Comerç al detall de vehicles terrestres 615.6 Galeries d'art 659.8 Comerç al detall de productes per a adults 659.4 Comerç al detall de llibres, sempre que van estar tancats per Reial decret  463/2020 de 14 de març

  Destinataris:

  Autònoms i microempreses que desenvoljupen la seua activitat en els sectors esmentats.

  PLA RESISTIR PLUS (Subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per a la covid-19)

  Del 28 de Juliol al 20 de Agost de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, excepte excepcions indicades en el Decret. No es limiten les activitats que poden ser beneficiàries, desde el Decret Llei 12/2021. Són elegibles els empresaris, professionals i entitats, que no apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d'un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de, almenys, 4.000,00 euros. La quantia es determinarà en dues fases: En una primera fase, es resoldran les sol·licituds d'aquells empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'IRPF. En aquest cas es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant. Aquesta quantitat tindrà un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. Les empreses que hagen realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 podran percebre fins a un màxim de 3.000 euros. En cas de no existir crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits es realitzarà un repartiment proporcional, atés el volum de deute declarat pels sol·licitants. En una segona fase, es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i professionals que apliquen el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments permanents el volum d'operacions dels quals anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, haja caigut més del trenta per cent l'any 2020 respecte a l'any 2019. Aquesta ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000 euros ni superior al volum de deutes pendents declarats per sol·licitant amb un màxim de 200.000 euros

  Destinataris:

  Empresaris, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia

  AJUDES OCI NOCTURN

  Del 2 de Març al 2 d'Abril de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  S'estableixen ajudes econòmiques directes per als beneficiaris que complisquen els següents requisits: a) Si la sol·licitud d'ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l'Impost d'activitats Econòmiques. En el cas de no estar subjecte al RETA haurà de justificar-lo aportant la corresponent documentació. b) Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, aquesta haurà d'estar donada d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. c) Acreditar que s'ostentava la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció a data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l'ajuda. Quantia de l'ajuda: - Per als pubs, cafés cantant, cafés concerte i cafés teatre: 7000€ - Per a les discoteques, sales de ball i sales de festa: 28.500€

  Destinataris:

  Requsits per a ser beneficiaris:
  1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics que es relacionen en l'apartat següent. S'entendrà per persona
  explotadora aquella que es dedique a l'explotació econòmica de l'activitat d'oci nocturn en l'establiment públic objecte de subvenció, podent ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, propietària, arrendatària o ostentar la titularitat jurídica del mateix per qualsevol títol vàlid en dret.
  1. Explotar alguna de les següents tipologies d'establiments
  públics d'oci nocturn: Locals tipologia A): pubs, cafés cantant, cafés concerte, cafés teatre. Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, sales de festa.

  AJUDES A PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMES, BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER LA COVID-19

  Del 15 al 28 de Febrer de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  La subvenció regulada en aquest decret té caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per la pandèmia de la COVID -19 i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones treballadores per compte propi o autònomes. Són de concessió directa. Quantia: a) Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant els mesos de gener i febrer del 2021. b) Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021

  Destinataris:

  Persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener, febrer o tots dos de 2021

  AJUDES PLA RESISTIR-PARÈNTESI. FASE III

  Del 25 de Maig al 15 de Juny de 2021

  Organisme promotor:

  Ajuntament de Gandia

  Descripció:

  L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d'ingressos experimentada La quantia de l'ajuda és: - Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. - Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 Despeses corrents de manteniment de l'activitat empresarial o comercial que poden justificar-se: - Arrendament del local comercial - Compres de mercaderies i aprovisionaments - Despeses en subministraments d'energia elèctrica i comunicacions (Internet, telèfon, etc) - Despeses de reparacions i conservació, consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories i gestories), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial - Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte - Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial - Altres despeses corrents vinculades a l'activitat Les despeses s'acreditaran mitjançant factura i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil Epígrafes IAE subvencionats: 652.3 Perfumeria i cosmètica 653.1 Mobles 659.1 Segells, monedes, antiguitats,….. 972.2 Saló bellesa 474 Arts gràfiques 651.1 Comerç tèxtil llar 844 Serveis de publicitat 721/799 Agents col·legiats propietat industrial i immobiliària explotadores d'apartaments turístics inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana

  Destinataris:

  Autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors d'hostaleria, restauració i oci nocturn, mercats no sedentaris, allotjaments i activitats turístiques, activitats de creació artística i d'espectacles, activitats esportives, recreatives i d'entreteniment

  AJUDES A EMPRESES I AUTÒNOMS DELS SECTORS D'HOSTALERIA, ALLOTJAMENT, AGÈNCIES DE VIATGE, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'OCI, PER LA COVID-19

  Del 4 al 17 de Febrer de 2021

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores. QUANTIA: - Per cada persona que a la data de publicació d'aquest decret figure d'alta amb contracte laboral en els codis de comptes de cotització de la Comunitat Valenciana i sempre que estiguen vinculades a algun dels CNAE relacionats en l'annex, 600€, amb el límit de 12.000,00 €, en el cas de contractes a jornada completa i a 300,00 € en el cas de contractes a jornada parcial. - Per a les beneficiàries a què fa referència la lletra b) l'ajuda ascendirà a 600,00 euros.

  Destinataris:

  a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels CNAE-09 establits en la norma reguladora. b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en determinat CNAE-09 establit en l'annex de la norma reguladora

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Concursos, premis i altres convocatories

  LANZADERA- Incubació i acceleració d'empreses

  Fins al 20 de Març de 2023

  Organisme promotor:

  Lanzadera

  Descripció:

  Acceleradora de suport a persones emprenedores, contribuint a fer créixer els seus projectes i consolidar-los, generant les condicions necessàries perquè creuen empreses eficients i que aporten valor a la societat, implantant un model empresarial sòlid.

  Destinataris:

  Dirigit a persones amb un projecte emprenedor, qualsevol que siga la fase en la qual es trobe.

  Llamp 3i Acceleració

  Del 23 de Març al 18 d'Abril de 2023

  Organisme promotor:

  Generalitat Valenciana
  Direcció web:   https://www.gva.es

  Descripció:

  Es tracta d'un programa d'acceleració avançada per a involucrar a les empreses en la consecució del triple impacte innovador, en els seus vessants social, mediambiental i econòmica sostenible, per a alinear-les als ODS (Objectiu del Desenvolupament Sostenible). LLAMP 3I (triple impacte), és una actuació on es realitzarà una crida de projectes. De les empreses i/o autònoms presentats, se seleccionaran, basant-se en els criteris definits per un comité d'experts format per les entitats que participen en el programa, els projectes millor valorats per a la seua acceleració cap al triple impacte pels diferents agents de la xarxa

  Destinataris:

  Programa dirigit a autònoms, cooperatives i petites i mitjanes empreses privades, que durant 2022 desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica amb menys de 3 anys d'antiguitat.

  PROGRAMA STAR START UPS (INCUBACIÓ I ACCELERACIÓ DE PROJECTES)

  Organisme promotor:

  Star Startups

  Descripció:

  El Programa Estrella es basa a brindar oportunitats i està ideat per a totes aquelles persones disposades a obrir-se al món i canviar-lo. El procediment consta d'un procés de selecció, o Star Days, en el qual provar el tremp de la persona emprenedora i un programa d'incubació que li permetrà convertir la seua genial idea en un autèntic projecte emprenedor. Durant els tres dies de selecció, participarà en diferents activitats, com poden ser aprendre a proposar plans de negoci i posar-los en pràctica, formar un equip i armar un discurs amb l'ajuda dels nostres mentors i mentores, entre altres coses. En el tercer i últim dia, els candidats i les candidates tindran la possibilitat de presentar el seu negoci i mostrar el bon domini de les seues habilitats. Així doncs, l'equip que resulte guanyador serà convidat a unir-se al programa d'incubació, de sis mesos de duració.

  Destinataris:

  Persones emprenedores

  PREMI EMPRENEDOR XXI

  Del 3 de Novembre al 3 de Desembre de 2021

  Organisme promotor:

  Caixa Bank

  Descripció:

  Són un impuls per a les empreses que ja han fet els seus primers passos, perquè els permetrà accelerar el seu procés de creixement i expansió global.

  Es tracta d'una iniciativa impulsada per CaixaBank a través de DayOne, el servei per a empreses tecnològiques i inversors.

  Es pot optar a dues categories de premis:

  - Premi Regional: atorgat a la millor empresa del seu territori (17 CCAA a Espanya i 2 regions a Portugal)

  - Premi Reptes EmprendedorXXI: atorgat a les empreses amb major potencial per a solucionar els desafiaments plantejats

  - CiudadXXI. Les noves ciutats: més sostenibles, segures, connectades i adaptades.

  - ViveXXI. Digitalització, nous models de negoci i reactivació del sector hoteler, restauració, turisme i oci.

  - BienestarXXI. La salut dels ciutadans.

  - SemillaXXI. Transformació digital i innovació en el sector agroalimentari.

  - PlanetaXXI. La sostenibilitat mediambiental, un planeta millor per a les joves generacions.

  - BancaXXI. Un nou model de banca més pròxima al client.

  - JuntosXXI. Iniciatives d'Impacte Social.

  - TechXXI. Augmentar la competitivitat i pes de la indústria gràcies a la ciència i la transferència tecnològica

  Destinataris:

  Microempresa o PIME de base tecnològica i innovadora, amb un elevat potencial de creixement i l'inici d'activitat del qual sigui posterior a l'1 de gener de 2018

  VALÈNCIA INVESTORS DAY

  Fins al 30 d'Octubre de 2020

  Organisme promotor:

  Startup Valencia

  Descripció:

  Punt de trobada on emprendre, invertir, i innovar. Oportunitat per a exposar el talent emprenedor a la comunitat inversora local, nacional i internacional, així com a les corporacions a la recerca d'innovació, afavorint el contacte entre tots dos col·lectius, per a potencials acords d'inversió, comercials o estratègics. Si busques inversió, presenta el teu projecte en el punt de trobades de les start ups més prometedores de la regió, els inversors i les corporacions que aposten per invertir en innovació. Un jurat compost per inversors de ASCRI, Big Ban i Start up València seleccionarà les millors start ups per a fer la seva presentació el dia 25 de novembre. Els projectes se seleccionaran en funció de diversos criteris com ara la proposta innovadora, la seva viabilitat, escalabilitat, equip i interès per a potencials inversors.

  Destinataris:

  Persones emprenedores, ja siguen físiques o jurídiques, majors d'edat, siga com siga la seua nacionalitat, que tinguin domicili social, fiscal o centre de treball a la Comunitat Valenciana (o ho hagen tingut en algun moment en els dos últims anys) i estiguen buscant finançament d'inversors privats.

  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls
 • Línies de finançament

  LÍNIES IVF


  Termini fins acabar presupost

  Organisme promotor:

  IVF
  Direcció web:   https://prestamos.ivf.es/va/

  Descripció:

  Finançament bonificat a través d'un banc públic de foment empresarial que canalitza l'oferta pública de finançament de diferents organismes (BEI, ICO i el propi IVF). Compta amb diferents línies: - Préstecs - Capital de risc - Avals - Línies Covid-19

  Destinataris:

  Autònoms, pimes i gran empresa

  LÍNIES ICO

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2023

  Organisme promotor:

  Descripció:

  Finançament de l'activitat empresarial, a curt, mitjà i llarg termini en condicions competitives. Així com projectes d'inversió en diferents fases del desenvolupament empresarial. Línies: - Empreses i Emprenedors - Crèdit comercial - Garantia SGR - Internacionalització

  Destinataris:

  Pimes, autònoms i emprenedors

  LÍNIES ENISA

  Del 1 de Gener al 31 de Desembre de 2023

  Organisme promotor:

  ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SME, SA
  Direcció:   C/ José Abascal, 4 Planta 5 - 28003 Madrid
  Email:   hola@enisa.es
  Telèfon:   915708200
  Direcció web:   https://www.enisa.es

  Descripció:

  Finançament a través de préstecs participatius. Els préstecs participatius, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €, s'assignaran a les diferents línies de finançament destinades a emprenedors i pimes, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Línies: - Emprenedors - Joves emprenedors - Creixement

  Destinataris:

  Pimes i emprenedors amb projectes viables i innovadors
  Hi ha enllaços ocults, desactiva filtres per a poder veure'ls